HAKLI VE GEÇERLİ MAZERETLER

“I. Mazeret Sınavı

A) Sağlıkla İlgili Mazeretler

1) Raporlar (Değişik 30/04/2013 tarih ve 360/3053 sayılı Senato Kararı) Öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aşağıda belirtilen istirahat raporlarının tümü, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, bilimsel ve idari usullere göre düzenlenmiş olduğu gözetilerek değerlendirilip onaylandıktan sonra kabul edilir. Tereddüt halinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri hakem kurum olarak görev yapar.

Değerlendirmeye;

1-   Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Polikliniklerinden yabancı öğrenciler için verilen raporlar,

2- Öğrencilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve kamu tüzel kişiliğine sahip Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar,

alınır.”

2. Yakın Akrabaların Ağır Hastalığı veya Ölümü:

Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle öğrencinin sınava giremediğini belgelemesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

B) Doğal Afetler

Yörenin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin sınava girememesi durumunda,

C) Tutukluluk

Öğrencinin öğrencilik statüsünü kaldırmayan veya Disiplin Yönetmeliği gereği öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen tutukluluk halinde,

D) Spor ve Kültür Etkinlikleri

Öğrencilerin spor ve kültür etkinliklerine ülkesini, Üniversitesini ve bağlı olduğu fakülte/yüksekokulu temsil ederek yol dahil katıldıkları süreler için,

E) Diğer Haller

Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer hallerde mazeret sınav hakkı verilir.

II. Öğrenime Ara Verilmesi:

A)    Öğretime Ara Verme

2547 sayılı Kanunun 7. Maddesinin d (2) fıkrasının 3. bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğretime Yükseköğretim Kurulu Kararıyla ara verilmesi,

B)    Doğal Afetler

Yörenin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

C)    Yakınlarının Ağır Hastalığı

Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin ara verme zorunda olduğunu belgelemesi,

D) Ekonomik Nedenler

Her yarıyıl başında, yedi iş günü içinde başvurmak koşuluyla öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime ara verme talebinde bulunması,

E) Tutukluluk veya Mahkumiyet

Öğrencinin tutukluluk hali veya hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Disiplin Yönetmeliği gereği öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen mahkumiyet hali,

F) Askerlik

Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun erteleme hakkını kaybetmesi veya ertelenmenin kaldırılarak askere alınması,

G) Tayin ve Görevlendirme

Asker veya sivil resmi görevi olan öğrencilerin bağlı oldukları kuruluşlarca kayıtlı oldukları fakülte veya yüksekokulun bulunduğu şehrin dışına tayinleri veya görevlendirilmelerinde,

H) Spor ve Kültür Etkinlikleri

Öğrencilerin spor ve kültür etkinliklerine ülkesini, Üniversitesini ve bağlı olduğu fakülte/yüksekokulu temsil ederek yol dahil katıldıkları süreler için,

I) Diğer Haller

Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer hallerde

Yukarıda belirtilen durumlarda ilgili yönetim kurulunca öğrencinin öğrenime ara verme isteği uygun görülür.

III. Başvuru Süresi

Öğrenciler raporlu oldukları süreye ilişkin mazeret sınavı ve süre durdurma isteklerini rapor bitimi tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne dilekçe vererek bildirirler; bu süre içinde başvurmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

Alınan raporların kabul veya reddi, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır, ancak tereddüt halinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerince değerlendirilebilir ya da Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilir.

*Üniversite Senatosunun 29/01/2013 tarih ve 355/3024 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.